Terapeuta zajęciowy

Terapeuta zajęciowy

W trakcie nauki w szkole uzyskasz następujące kwalifikacje zawodowe: Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej (MS.09)

 

Terapeuta zajęciowy to osoba, która aktywizuje niepełnosprawnych poprzez zastosowanie różnych metod, form oraz technik terapii zajęciowej. Terapeuta zajęciowy stanowi bardzo ważną rolę we wszystkich zespołach skierowanych na poprawę życia osób starszych, niepełnosprawnych i odrzuconych przez społeczeństwo. Do wykonywania zawodu potrzebne są jedynie empatia i chęć pomagania innym. Wszystkiego innego nauczycie się w naszej szkole.

 

 

ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA:

 • nauka w zawodzie Terapeuta Zajęciowy trwa 2 lata (4 semestry)
 • zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym: w piątki i soboty (co tydzień)
 • Absolwenci kierunku Terapeuta Zajęciowyotrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass,

 

Orientacyjne miejsca pracy:

 • warsztaty terapii zajęciowej,
 • świetlice terapeutyczne,
 • domy opieki,
 • centra rehabilitacyjne,
 • specjalistyczne ośrodki dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną,
 • placówki wsparcia społecznego,
 • placówki opieki nad osobami starszymi lub z problemami psychicznymi,
 • pracownie terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych.

 

Program nauczania:

 1. Podstawy przedsiębiorczości,
 2. Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia,
 3. Bezpieczeństwo i higiena pracy,
 4. Język obcy zawodowy,
 5. Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii,
 6. Anatomia, fizjologia i patologia,
 7. Język migowy,
 8. Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia,
 9. Komputerowe wspomaganie działalności,
 10. Podstawy terapii zajęciowej,
 11. Planowanie i organizowanie terapii zajęciowej,
 12. Prowadzenie terapii zajęciowej;
 13. Praktyki zawodowe w II i IV semestrze.

 

Po ukończeniu kształcenia absolwent potrafi:

 • nawiązywać i podtrzymywać kontakt terapeutyczny z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem aktywizująco-terapeutycznym,
 • rozpoznawać i diagnozować potrzeby bio-psycho-społeczne podopiecznego,
 • planować indywidualny i grupowy program działań terapeutycznych, uwzględniający diagnozę oraz możliwości, potrzeby i zainteresowania podopiecznego,
 • organizować działania w zakresie terapii zajęciowej, w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego integracji społecznej i zawodowej,
 • dokumentować, monitorować i oceniać przebieg procesu terapeutycznego.

 

SZKOŁA JEST BEZPŁATNA!

JESTEŚMY OŚRODKIEM EGZAMINACYJNYM!

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA! ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!