DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności Strona www Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Lubinie

Dolnośląski Zespół Szkół w Lubinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona www Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Lubinie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • 1. (powód: Pliki PDF, DOC itp. (powód: Pliki, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów)
 • 2. Pliki JPG, PNG w zdecydowanej większości nie posiadają tekstu alternatywnego. Poprawiane są w miarę możliwości.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ewa Zarzycka.
 • E-mail: dyrektor@dzs.lubin.pl
 • Telefon: +48 76 847 87 37

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Lubinie
 • Adres: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 72
  59-300 Lubin
 • E-mail: dyrektor@dzs.lubin.pl
 • Telefon: +48768478737

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1.

Dostosowanie wejść do budynków

Istnieją 2 wejścia do budynku niedostosowane dla osób niepełnosprawnych.

2.

Dostosowanie korytarzy

W budynku na każdym poziomie (parter, I piętro, II piętro) znajduje się korytarz. Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

3.

Dostosowanie schodów

brak

4.

Dostosowanie wind

brak

5.

Dostępność pochylni

brak

6.

Dostępność platform

brak

7.

Dostępność informacji głosowych

brak

8.

Dostępność pętli indukcyjnych

brak

9.

Dostosowanie parkingów

Na terenie placówki nie ma parkingu z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

10.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do szkoły można wejść z psem asystującym.

11.

Dostępność tłumacza języka migowego

brak