Opiekunka dziecięca

Opiekunka dziecięca

W trakcie nauki w szkole uzyskasz następujące kwalifikacje zawodowe: Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka (MS.11)

 

OPIEKUNKA DZIECIĘCA to osoba, która zajmuje się dziećmi wychowując je, dbając o ich bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój.

 

ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA:

 • nauka w zawodzie Opiekunka Dziecięca trwa 2 lata (4 semestry)
 • zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (w piątki i soboty)
 • Absolwenci kierunku Opiekunka Dziecięca otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass

 

Zawód: opiekunka dziecięca

 • opiekunka dziecięca zajmuje się sprawowaniem fachowej opieki nad małymi dziećmi

w wieku od 0-4 roku życia,

 • zadaniem opiekunki jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa dziecka oraz zaspokajanie jego potrzeb,
 • opiekunka wykonuje codzienne czynności związane z pielęgnacją dziecka – odpowiada za jego higienę, kąpiele, mycie, przewijanie, przebieranie, czesanie, pielęgnację środkami kosmetycznymi,
 • odpowiada również za prawidłowe odżywianie dziecka, podawanie leków jeśli zachodzi taka konieczność, wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych w zastępstwie rodziców.

 

Orientacyjne miejsca pracy:

 • żłobki,
 • przedszkola,
 • domy małego dziecka,
 • szpitale, hospicja i różnego rodzaju ośrodki, które zajmują się opieką nad dziećmi (zarówno pełnosprawnymi, jak i niepełnosprawnymi),
 • opiekunka dziecięca może też pracować w charakterze niani, wynajmowanej przez rodziców podczas ich nieobecności w domu do opieki nad dziećmi.

 

Program nauczania:

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy,
 2. Podstawy przedsiębiorczości,
 3. Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia,
 4. Anatomia, fizjologia i patologia,
 5. Język obcy zawodowy,
 6. Język migowy,
 7. Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii,
 8. Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia,
 9. Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia,
 10. Teoretyczne podstawy pielęgnowania dziecka,
 11. Teoretyczne podstawy wychowania dziecka,
 12. Pielęgnacja i wychowanie dziecka,
 13. Wychowanie artystyczne dziecka,
 14. Wychowanie dziecka poprzez literaturę i muzykę,
 15. Opieka nad dzieckiem;
 16. Praktyki zawodowe w II i IV semestrze.

 

Po ukończeniu kształcenia absolwent potrafi:

 • planować i organizować pracę opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną,
 • pielęgnować dziecko zdrowe, chore i niepełnosprawne,
 • prowadzić działania wychowawcze i edukacyjne wspomagające rozwój psychofizyczny dziecka,
 • promować zdrowie i prowadzić działania profilaktyczne,
 • udzielać pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego dziecka.

 

 

SZKOŁA JEST BEZPŁATNA !

JESTEŚMY OŚRODKIEM EGZAMINACYJNYM !

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA! ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ !