Opiekun medyczny

Opiekun medyczny

W trakcie nauki w szkole uzyskasz następujące kwalifikacje zawodowe: Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej (MED.14).

 

OPIEKUN MEDYCZNY to osoba, która realizuje świadczenia medyczno-pielęgnacyjne i opiekuńcze nad osobami chorymi, a w szczególności nad osobami niesamodzielnymi w środowisku szpitalnym lub domowym.

 

ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA:

 • nauka w zawodzie Opiekun Medyczny trwa 1,5 roku (3 semestry)
 • zajęcia odbywają się w formie stacjonarnej: w piątki i soboty
 • Absolwenci kierunku Opiekun Medyczny otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass,

 

Do zadań opiekuna medycznego należy: 

 • rozpoznawanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej,
 • pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w użytkowaniu przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego,
 • pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w adaptacji do warunków życia w szpitalu oraz zmian związanych z przewlekłą chorobą lub starością,
 • pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w komunikowaniu się z rodziną, zespołem opiekuńczym i terapeutycznym oraz z innymi pacjentami,
 • udzielanie wsparcia emocjonalnego osobie chorej i niesamodzielnej oraz jej rodzinie,
 • udzielanie pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego,
 • oznaczenie stężenia glukozy we krwi przy pomocy glukometru,
 • prowadzenie dobowej zbiórki moczu i bilansu płynów,
 • żywienie dojelitowe przez PEG,
 • wysokospecjalistyczne świadczenia zdrowotne z zakresu dializoterapii,
 • asystowanie do operacji,
 • pobieranie krwi żylnej,
 • cewnikowanie pacjenta,
 • tlenoterapia,
 • pielęgnacja rurki tracheotomijnej,
 • pielęgnacja wkłucia centralnego,
 • pielęgnacja portu naczyniowego,
 • pielęgnacja wkłucia doszpikowego,
 • wykonywanie iniekcji domięśniowych,
 • odśluzowanie dróg oddechowych,
 • prowadzenie przyłóżkowej aktywizacji z wykorzystaniem elementów gimnastyki osiowo-symetrycznej w trzech płaszczyznach jednocześnie SOS 3D – Metoda Hoppe.

 

Orientacyjne miejsca pracy:

 • podmioty lecznicze (szpitale, przychodnie itp.),
 • ośrodki rehabilitacyjne,
 • domy spokojnej starości,
 • domy pomocy społecznej.

 

Program nauczania:

 1. Podstawy opieki nad osobą chorą i niesamodzielną oraz podstawy opieki medycznej
 2. Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 3. Rozpoznawanie problemów opiekuńczych i medycznych w opiece nad osobą chorą i niesamodzielną
 4. Planowanie czynności higieniczno – pielęgnacyjnych i opiekuńczych dla osoby chorej i niesamodzielnej
 5. Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
 6. Prowadzenie przyłóżkowej aktywizacji
 7. Organizowanie i wykonywanie czynności higieniczno – pielęgnacyjnych i opiekuńczych
 8. Wykonywanie wybranych czynności z zakresu opieki medycznej i asystowania przy operacji
 9. Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną oraz dializowaną
 10. Podstawy przedsiębiorczości,
 11. Język obcy zawodowy,
 12. Praktyki zawodowe w II i III semestrze.

 

SZKOŁA JEST BEZPŁATNA !

JESTEŚMY OŚRODKIEM EGZAMINACYJNYM !

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA! ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ !