Opiekun medyczny

Opiekun medyczny

W trakcie nauki w szkole uzyskasz następujące kwalifikacje zawodowe: Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej (MS.04)

 

OPIEKUN MEDYCZNY to osoba, która realizuje świadczenia opiekuńczo-higieniczne nad osobami chorymi, a w szczególności nad osobami niesamodzielnymi w środowisku szpitalnym lub domowym.

 

ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA:

 • nauka w zawodzie Opiekun Medyczny trwa 1 rok (2 semestry)
 • zajęcia odbywają się w systemie zaocznym: w piątki i soboty (co 2 tygodnie)
 • Absolwenci kierunku Opiekun Medycznyotrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass,

 

 

Do zadań opiekuna medycznego należy: 

 • rozpoznawanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej,
 • współpraca z pielęgniarką w zakresie planowania i realizowania planu opieki nad osobą chorą i niesamodzielną,
 • pomoc pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich,
 • pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeb związanych z utrzymaniem ciała w czystości,
 • wykonywanie zabiegów higienicznych u osoby chorej i niesamodzielnej,
 • wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem czystości i estetyki łóżka oraz najbliższego otoczenia osoby chorej i niesamodzielnej,
 • pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w użytkowaniu przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego,
 • stosowanie urządzeń, przyborów i narzędzi niezbędnych podczas wykonywania czynności higienicznych,
 • dezynfekowanie i konserwowanie przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich,
 • zapewnianie osobie chorej i niesamodzielnej bezpieczeństwa podczas wykonywania zabiegów higienicznych,
 • pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w adaptacji do warunków życia w szpitalu oraz zmian związanych z przewlekłą chorobą lub starością,
 • pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w komunikowaniu się z rodziną, zespołem opiekuńczym i terapeutycznym oraz z innymi pacjentami,
 • udzielanie wsparcia emocjonalnego osobie chorej i niesamodzielnej oraz jej rodzinie,
 • udzielanie pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego,

 

Orientacyjne miejsca pracy:

 • podmioty lecznicze (szpitale, przychodnie itp.),
 • ośrodki rehabilitacyjne,
 • domy spokojnej starości,
 • domy pomocy społecznej.

 

Program nauczania:

 1. Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną,
 2. Zdrowie publiczne,
 3. Bezpieczeństwo i higiena pracy,
 4. Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy,
 5. Zarys psychologii i socjologii,
 6. Podstawy przedsiębiorczości,
 7. Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia,
 8. Język migowy;
 9. Język obcy zawodowy,
 10. Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia,
 11. Pracownia zabiegów higienicznych, pielęgnacyjnych i opiekuńczych,
 12. Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną,
 13. Praktyki zawodowe w II semestrze.

 

 

SZKOŁA JEST BEZPŁATNA !

JESTEŚMY OŚRODKIEM EGZAMINACYJNYM !

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA! ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ !